Galeria AT

 

SŁAWOMIR BRZOSKA
 
Czwarty oddech
Fourth breath
 
18 - 22.05.1998

 

Twórczość Sławomira Brzoski opiera się przede wszystkim na świadomości filozoficznych symboli, na penetracji prawd zawartych w harmonii i ładzie świata; istniejących w antynomii zjawisk bytujących na przeciwległych biegunach pojmowania rzeczy. Sztuka Sławomira Brzoski bazuje na ukazywaniu relacji między fenomenami opozycyjnymi tj. biel i czerń, koło i kwadrat, lekkość i ciężar, męski i żeński. Punktem wyjścia dla wielu realizacji artysty jest symbolika geometryczna wynikająca zarówno z fascynacji filozofią grecką - Pitagorasa czy Platona - jak i buddyjską filozofią Tao i uniwersalną myślą Lao Tsy. Realizacje artystyczne Brzoski przybierają najczęściej ascetyczną formę; w postaci instalacji z wykorzystaniem np. smoły i gipsu, żeliwa i drewna czy aranżacji przestrzennych za pomoce setek przecinających się linek łączących archetypiczne formy z desek - koła i kwadratu. Każdy z materiałów budujących wypowiedź artysty skrywa określoną nośność symboliczną i są one umiejętnie osadzone w indywidualnym dochodzeniu twórcy do istoty sztuki i uniwersum życia.

 

Sławomir Brzoska's work is based primarily on the awareness of philosophical symbols, on the penetration of truths contained in the harmony and order of the world; phenomena existing in antinomy, existing at opposite poles of understanding things. Sławomir Brzoska's art is based on showing the relationship between opposing phenomena, such as white and black, circle and square, lightness and weight, male and female. The starting point for many of the artist's works is geometric symbolism resulting from both his fascination with Greek philosophy - Pythagoras and Plato - as well as the Buddhist philosophy of Tao and the universal thought of Lao Tzu. Brzoska's artistic realizations most often take an ascetic form; in the form of installations using e.g. tar and plaster, cast iron and wood, or spatial arrangements using hundreds of intersecting lines connecting archetypal forms made of boards - circles and squares. Each of the materials that constitute the artist's statement has a specific symbolic meaning and they are skillfully embedded in the creator's individual investigation into the essence of art and the universe of life.