Galeria AT

 
TOMASZ DREWICZ
 
Ciepłem / With Warmth
 
15 - 26.10.2018
 
Kiedy w roku 2015, po raz pierwszy, miałem przyjemność prezentować swój indywidualny projekt w Galerii AT, nie przypuszczałem nawet jak wielkie będzie miał on dla mnie znaczenie. Powstał wówczas, w wyniku działania bardzo silnych emocji, związanych z doświadczeniem śmierci bliskiej osoby. Analizowanie procesu przemijania zapoczątkowało myślenie o Cieple jako formie przepływu energii, wymiany informacji, dążeniu do uzyskania względnej równowagi. Na obecnie realizowanej wystawie, zatytułowanej właśnie „Ciepłem”, prezentuję nie mniej emocjonalne podejście do tego zagadnienia, choć tym razem, zaproponowana sytuacja dotyczyć będzie zupełnie innych kwestii i uzyska nieco bardziej żartobliwy charakter. [Tomasz Drewicz]
 
Tomasz Drewicz (ur. 1982); artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001 - 2005 studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej a w latach 2004 - 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie z Rzeźby w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni (UAP) - obecnie na stanowisku adiunkta w VI Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą. Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
 

When in 2015, for the first time, I had the pleasure of presenting my individual project at the AT Gallery, I had no idea how important it would be to me. It was created as a result of very strong emotions related to the experience of the death of a loved one. Analyzing the process of transience began thinking about Heat as a form of energy flow, information exchange, and striving to achieve relative balance. At the current exhibition, titled "Heat", I present an equally emotional approach to this issue, although this time, the proposed situation will concern completely different issues and will take on a slightly more humorous character. [Tomasz Drewicz]

Tomasz Drewicz (b. 1982); artist, curator, critic and animator of culture. In the years 2001 - 2005 he studied at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering at the Poznan University of Technology and in years 2004 - 2009 at the Academy of Fine Arts in Poznań. He graduated from the Faculty of Artistic Education in two specialties: Promotion and Art Criticism and Art Pedagogy. Diploma in the second area of Sculpture in studio of prof. Marcin Berdyszak. Since 2009, he has been working at his home university (UAP) - currently as an assistant professor at the 6th Sculpture and Spatial Workshop. He participated in dozens of exhibitions at Poland and abroad. Publishes texts in Polish and foreign magazines. He lives and works in Poznań.