Galeria AT

 

KSIĄŻKA I CO DALEJ 15 / BOOK AND WHAT NEXT 15

Joanna Adamczewska, Katarzyna Bogusz, Roman Bromboszcz, Aleksandra Jurek, Evgeniia Klemba, Jarosław Kozłowski, Ann Noël, Tomasz Wilmański, Weronika Wronecka

25.09 - 17.10.2015

UP Gallery, Berlin
Website

Tytuł wystawy Książka i co dalej został zaczerpnięty z cyklu wystaw organizowanych od 1990 roku przez poznańską Galerię AT, działającą przy Uniwersytecie Artystycznym. W cyklu tym galeria prezentuje różnorodną gamę wypowiedzi artystycznych nawiązujących bezpośrednio lub pośrednio do wizualnej i akustycznej wartości pisma, książki - funkcjonujących w warstwie intelektualnej na granicy sztuk plastycznych i literatury czy poezji. Większość zaproszonych do tej wystawy artystów jest związanych z Galerią AT i prezentowało uprzednio swoje prace w tym cyklu prezentacji. Na wystawie „Książka i co dalej” zostaną zaprezentowane prace artystów wywodzących się z różnych pokoleń twórców, zajmujących się w sztuce książką artystyczną (Adamczewska, Bogusz, Jurek, Klemba, Wilmański, Wronecka), poezją wizualną (Bromboszcz, Noël), animacją literniczą (Wilmański), obiektami książkowymi (Kozłowski), czy wykonywaniem książek akustycznych na zasadzie działania performance (Adamczewska). Zasadniczym celem wystawy jest ukazanie różnorodności podejścia do problematyki sztuki zajmującej się szeroko pojmowaną książką czy integralnie z nią związanym tekstem, słowem, literą. Wiele prac prezentowanych na tej wystawie pochodzi z Kolekcji Pracowni Książki Artystycznej UAP.

Kurator wystawy: Tomasz Wilmański

The exhibition's title BOOK AND WHAT NEXT was taken from a series of exhibitions organized since 1990 by the AT Gallery, established at the University of Arts in Poznan. In this series the Gallery presents a diverse range of artistic expression referring directly or indirectly to the visual and acoustic values ​​of writing and books, an intellectual functioning in a layer on the border of the visual arts and literature and poetry. Most artists invited to this exhibition are associated with the AT Gallery and have previously presented their work in this series of presentations. The BOOK AND WHAT NEXT exhibition presents works of artists from different generations, dealing with the art book (Adamczewska, Bogusz, Jurek, Klemba, Wilmański, Wronecka), visual poetry (Bromboszcz, Noël), animation lettering (Wilmański), book objects (Kozłowski), or the exercise books on principles of acoustic performance (Adamczewska). The main goal of the exhibition is to show the diversity of artistic approaches to the book in its wider meaning, integrally linked to the text, word and letter. Many of the works presented in this exhibition come from the Collection of the Studio of Art Books.

Curator of the exhibition: Tomasz Wilmański