Galeria AT

 
KSIĄŻKA I CO DALEJ 2 / BOOK AND WHAT NEXT 2
 
17 – 18.01.1991
 
Aula PWSSP w Poznaniu
Joanna Adamczewska - Acoustic books / pokaz książek akustycznych / performance
prof. Maria Szyszkowska - odczyt / lecture  (audio)
 
Katalog / cataloque (teksty: Maria Szyszkowska, Tomasz Wilmański)
 
Joanna Adamczewska z wykształcenia jest także muzykiem co wykorzystała realizując cykl unikatowych książek pt. Acoustic Books (pośrednio nawiązujący do problemów związanych z muzyką), które prezentowała na wielu publicznych pokazach - koncertach. Koncepcja książek akustycznych, nie muzycznych czy dźwiękowych, jak podkreśla artystka, ujmuje książki w kategoriach procesu, a nie tylko jako ich zapisu. Są traktowane bowiem jako swoiste partytury, służące do wykonywania akustycznych pokazów typu sound performance. Książki te są przede wszystkim do słuchania, a nie tylko do „czytania”, tak więc w naturalny sposób łączą w jedno trzy pryncypialne sfery percepcji człowieka - widzenia, dotyku i słuchu. Dzięki możliwość ujawniania rozmaitych dźwięków z poszczególnych stron w czasie prezentacji, książki te zaprzeczają stereotypowemu wyobrażeniu „cichej” książki. Istotne jest tu, z jedne strony, użycie w nich m.in. różnego rodzaju papieru, z drugiej, jest to wyjście z literą, słowem z „białej kartki papieru” w przestrzeń akustycznych doznań.
 
Joanna Adamczewska is also a musician by profession, which she used to create a series of unique books entitled Acoustic Books (indirectly referring to problems related to music), which she presented at many public shows - concerts. The concept of acoustic books, not musical or sound books, as the artist emphasizes, treats books in terms of a process and not only as a record. They are treated as specific scores used to perform acoustic sound performance shows. These books are primarily for listening, not just for "reading", so they naturally combine the three principled spheres of human perception - seeing, touching and hearing. Thanks to the ability to reveal various sounds from individual pages during presentation, these books contradict the stereotypical image of a "quiet" book. What is important here, on the one hand, is the use of, among others, various types of paper, on the other hand, it is an exit with a letter, a word from a "white sheet of paper" into the space of acoustic experiences.