Galeria AT

 

Andrzej Leśnik

Struktura pamięci / Memory structure

10-21.02.2020

To moje najnowsze prace. Pierwsze z nich powstały w trakcie III Izerskiego Międzynarodowego  Jednoosobowego Pleneru Malarskiego 2019 w Stacji Turystyczna Orle i tam też zostały pokazane na poplenerowej wystawie, zatytułowanej „Struktury / Kod pamięci”. Odnosząc się do wcześniejszych, kolorowych prac z cyklu „Pamięć zapisu”, prezentowanych pod tym tytułem w Galerii Ego w 2012 roku, tym bardziej jeszcze prac wykonanych na arkuszach białej celulozy, zatytułowanych „Kod pamięci”, pokazanych w Galerii ABC, postanowiłem tym razem skorzystać ze skromnej szlachetności szarej tektury, bieli i czerni, i  podobnie jak we wcześniej wymienionych cyklach - ograniczyć się do minimum zabiegów i użytych środków. Najistotniejsza okazała się gra z płaszczyzną obrazu, w odniesieniu do przestrzeni w niej, jak i poza nią, którą tworzą układy nielicznych elementów fragmentarycznego zapisu wywodzącego się z powtarzalnego zygzakowatego modułu. W pracach tych nie tylko zaciera się różnica między pozytywem a negatywem, tym co dodane a ujęte, ale płaszczyzną obrazu  a przestrzenią którą poprzez wycięcia anektuje obraz.”  [Andrzej Leśnik]

Andrzej Leśnik (ur. 1959); w latach 1979 - 1984 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi I Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych   i zbiorowych m.in. w Galerii ON, Poznań, Galerii MBWA, Leszno, Galerii Ego, Poznań Państwowej Galerii Sztuki - Wieża Ciśnień, Konin, Galerii ABC, Poznań, Galerii Amfilada, Szczecin, Bałtyckiej Galerii Sztuki, Ustka, Galerii Test, Warszawa, Mosart - Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, Galerii Piekary, Poznań, Uniwersität der Künste, Berlin, Niemcy, Galerii Art Stations, Poznań, Galerii Miejskiej, Wrocław. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

These are my latest works. The first of them were created during the 3rd Jizera International Single Plein-Air Painting Festival 2019 at Stacja Turystyczna Orle and were also shown there at the post-plein-air exhibition entitled "Structures / Code of Memory". Referring to earlier, colorful works from the series "Memory of Recording", presented under this title at the Ego Gallery in 2012, and even more so to the works made on sheets of white cellulose, titled "Memory Code", shown at the ABC Gallery, I decided to use this time from the modest nobility of gray cardboard, white and black, and similarly to the previously mentioned cycles - limit the treatments and means used to a minimum. The most important thing turned out to be the play with the image plane, both in relation to the space inside and outside it, which is created by arrangements of small elements of a fragmentary record derived from a repeating zigzag module. In these works, not only the difference between the positive and the negative, what is added and what is taken away, blurs, but also the plane of the image and the space which the image annexes through cutouts. [Andrzej Leśnik]

Andrzej Leśnik (b. 1959); he studied painting at Academy of Fine Arts in Poznań (1979-1984). He obtained his diploma in studio of Prof. Włodzimierz Dudkowiak. In 2014 he was awarded title of Professor. He currently runs I Painting Studio at Department of Art Education and Curatorial Studies at University of the Arts in Poznań. He presented his works at numerous individual and group exhibitions, including at ON Gallery, Poznań, MBWA Gallery, Leszno, Ego Gallery, Poznań State Art Gallery - Water Tower, Konin, ABC Gallery, Poznań, Amfilada Gallery, Szczecin, Baltic Art Gallery, Ustka, Test Gallery, Warsaw, Mosart - Municipal Art Center, Gorzów Wielkopolski, Piekary Gallery, Poznań, Universität der Künste, Berlin, Germany, Art Stations Gallery, Poznań, City Gallery, Wrocław. He lives and works in Poznań.