Galeria AT

 
Ryszard Ługowski
 
Wsłyszenie / In listen
 
11 - 22.03.2019
 

Instalacja w Galerii AT składała się z trzech różnych elementów, które w pewien sposób nawiązują do tragedii narodu i kultury Tybetu. Jest też próbą uwrażliwienia nas na wszelkie zjawiska dziejące się na pograniczu naszej percepcji, lub z dala od naszych codziennych spraw. Kluczowym elementem wystawy jest prosty obiekt dźwiękowy nawiązujący do dzwonów czy gongów świątynnych. Według legend i spisanych opowieści mnichów buddyjskich dźwięk dzwonu był częstym impulsem do osiągnięcia oświecenia. Jak sam artysta mówi: praca Wsłyszenie wyprzedza i analizuje zjawiska. Jest stanem intuicyjnej percepcji, uważności i zrozumienia. Chodzi mi o medytacyjny, aktywny i głęboki stosunek samego nasłuchiwania, przeżywania słyszenia - wewnętrznej, emocjonalnej, osobistej reakcji na dźwięki.

The installation in the AT Gallery consisted of three different elements that in some way refer to the tragedy of the Tibetan people and culture. It is also an attempt to sensitize us to all phenomena happening on the border of our perception, or far from our everyday affairs. The key element of the exhibition is a simple sound object referring to temple bells or gongs. According to legends and written stories of Buddhist monks, the sound of the bell was a common impulse to achieve enlightenment. As the artist himself says: the work Hearing anticipates and analyzes phenomena. It is a state of intuitive perception, mindfulness and understanding. What I mean is the meditative, active and deep attitude of listening itself, of experiencing hearing - an internal, emotional, personal reaction to sounds.