Galeria AT

 
 
 PRZYCZYNY I SKUTKI  Galeria AT 1982-2012
 COUSES AND EFFECTS  AT Gallery 1982-2012
 
 
Joanna Adamczewska, Marcin Berdyszak, Roman Bromboszcz, Sławomir Brzoska, Rafał Górczyński, Magorzata Dawidek Gryglicka, Ewa Kulesza, Piotr Kurka, Agata Michowska, Paweł Polus, Krzysztof Sołowiej, Marek Wasilewski
 
 
 
Galeria Miejska Arsenał Poznań
 
15.03 - 07.04.2013
 
 
 
Wystawa pt. „Przyczyny i skutki” zorganizowana była z okazji trzydziestej rocznicy istnienia poznańskiej Galerii AT. Galeria AT należy obecnie do najstarszych w Polsce galerii autorskich, alternatywnych, konsekwentnie prezentujących sztukę współczesną.
Tytuł wystawy nawiązywał do tekstu Andrzeja Matuszewskiego „Przyczyny i skutki”, wygłoszonego na inaugurację powstania Galerii AT (30.11.1982).
Na pokazie tym zostały zaprezentowane prace 12 artystów związanych z galerią, zajmujących się rzeźbą, obiektem, instalacją, sztuką wideo, poezją wizualną, książką artystyczną – mediami artystycznymi najbardziej charakterystycznymi dla dotychczasowych wystaw prezentowanych w Galerii AT. W wielu wypadkach były to nowe prace przygotowane przez artystów specjalnie na ten pokaz. Na wystawie zostały także zaprezentowane materiały dokumentalne związane z dotychczasową działalnością Galerii AT tj. druki afiszy, zaproszeń, katalogów oraz film ukazujący prace wybranych artystów z zagranicy, którzy prezentowali swoją sztukę w AT.
 
 Exhibition "Causes and effects" was organized on the occasion of the thirtieth anniversary of the Poznan AT Gallery. AT Gallery is now one of the oldest galleries in Poland, alternative, consistently presenting contemporary art. The exhibition's title refers to the text of Andrzej Matuszewski "Causes and effects", delivered at the inauguration of the uprising AT Gallery (30/11/1982). At the show, we will introduce the work of 12 artists associated with the gallery, working in sculpture, object, installation, video art, visual poetry, art books - the most distinctive artistic media for current exhibitions presented in the AT Gallery . In many cases, these will be new work by artists specifically for this show. The exhibition also presented documentaries related to current activity of AT Gallery prints posters, invitations, catalogs and film showing the work of selected artists from abroad, who presented his art in AT.