Galeria AT

 
Sonia Rammer
 
Wołając do Yeti (I) / Calling Out to Yeti (I)
 
19 - 29.11.2019
 

Sonia Rammer (ur.1976); studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej (dyplom w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego, w 2000 r.) oraz na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w ASP w Poznaniu (dyplom w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego i prof. Jerzego Kałuckiego, w 2002 r.), oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie w 2010 r. uzyskała dyplom z zakresu psychologii. Obecnie jest pedagogiem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace artystyczne prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Islandii, USA, Niemczech, Czechach, Belgii, Izraelu. W 2019 roku była na rezydencji artystycznej, Marpha Foundation, w Nepalu. Zajmuje się sztuką oraz teorią, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Sonia Rammer (b. 1976); studied at the Faculty of Artistic Education (diploma in studio of Prof. Piotr C. Kowalski, in 2000) and at the Faculty of Painting, Graphic Arts and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Poznań (diploma in studio of Prof. Jarosław Kozłowski and Prof. Jerzy Kałucki, in 2002), and at the Adam Mickiewicz University at the Faculty of Social Sciences, where in 2010 she obtained a degree in psychology. Currently, she is a teacher at the Faculty of Artistic Education and Curatorship, at the University of Arts in Poznań. She presented her artistic works at many individual and group exhibitions in Poland, Iceland, USA, Germany, Czech Republic, Belgium and Israel. In 2019, she was at an artistic residence, Marpha Foundation, in Nepal. She deals with art and theory, with particular emphasis on the psychological aspects of creativity. She lives and works in Poznań.

Praca p.t. „Wołając do Yeti (I)” prezentowana w Galerii AT to performatywny, transdyscyplinarny projekt, który stanowi dla Sonii Rammer rozwinięcie wcześniejszych artystycznych i podróżniczych poszukiwań. O tej pracy autorka mówi: Poprzez przywołanie istoty – Yeti, po raz kolejny próbuję określić relację współczesnego człowieka wobec natury jak również jego poczucie łączności z otaczającym „nieucywilizowanym” światem. To opowieść o zacieraniu granic: między fikcją i rzeczywistością, naturą i kulturą, wschodem i zachodem, nauką i kryptonauką, newsem i fake newsem; opowieść o upadku binarnych opozycji, które nie są przydatne do opisywania świata; w końcu jest to opowieść o drodze i procesie twórczym, który w drodze się zawiera. Biorąc pod uwagę najważniejsze elementy projektu, można by go rozpatrywać z dwóch perspektyw, jedna bliska jest introspekcji, druga wiąże się z nastawieniem antropologicznym.

Calling Out to Yeti, presented at AT Gallery, it is a performative and transdisciplinary project in which Sonia Rammer continues her previous artistic and travel pursuits. The author talks about this work: By invoking the yeti, I try, once again, to define the relationship of man to nature as well as his sense of connection with the surrounding “uncivilised” world. This is a story about blurring borders: between fiction and reality, nature and culture, east and west, science and crypto science, news and fake news. This is a story about the collapse of binary oppositions that are not useful for describing the world; finally, it is a story about a road and a creative process that is contained on the road. The project could be considered from two perspectives, one is introspective, the other is related to anthropology.