Galeria AT

 

MAREK WASILEWSKI

Wymazywanie / Erasure

09 - 20.11.2015

 

Marek Wasilewski (ur. 1968); ukończył PWSSP w Poznaniu (1993) oraz Central Saint Martins College of Art & Design w Londynie (1998). Był stypendystą The British Council, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Wideo w Katedrze Intermediów i jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Jest autorem tekstów, które publikował między innymi w Art Monthly, Springerin, piktogramie, Magazynie Sztuki, Res Publice Nowej i Czasie Kultury, którego jest redaktorem naczelnym od roku 2001. Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych miedzy innymi: Scrap Movies w Zonie Sztuki Aktualnej w Szczecinie (2013) Symphony w CAFA Museum of Art w Pekinie (2014), Kamienie, Galeria Kronika Bytom(2015) oraz zbiorowych: Oxymoron of normality, Depot, Istanbuł, Twoje miasto to pole walki, MSN Warszawa, Manifestacje Romantyczne, BWA Sokół Nowy Sącz (2014), Between democracies, Constitution Hill, Johannesburg, Je brûle Paris, Cité internationale des arts, Paris, Test Exposer, Biennale of New Media Art WRO, Wrocław, Dzieci Szatana, Muzeum Narodowe, Kraków (2015). Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Wystawa Wymazywanie to projekt inspirowany obiektem znalezionym, książką Agathy Christie „Morderstwo odbędzie się”, wycofaną z biblioteki dla niewidomych z powodu zatarcia czytelności znaków w wyniku długoletniego użytkowania. Powstała dzięki temu nowa księga zatartych znaków, która sprowokowała stworzenie kolejnej książki oraz działań utrwalonych na taśmie VHS. Proces odtwarzania obrazu na taśmie VHS podobnie jak teksty zapisywane w systemie Braille'a ulegają powolnej destrukcji w trakcie odtwarzania, paradoksalnie zatem każdy akt ujawniania treści łączy się z jej zamazaniem.

Marek Wasilewski (b. 1968); he graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan (1993) and Central Saint Martins College of Art & Design in London (1998). He was a fellow of The British Council, Fulbright and the Kosciuszko Foundation. He works at the University of Arts in Poznan, where he runs Studio Video at the Intermedia Department and director of the Interdisciplinary Postgraduate Studies at the Faculty of Multimedia Communications. He is the author of texts, which he published in Art Monthly, Springerin, pictogram, Arts Magazine, Res Publica Nowa and Czas Kultury, of which he is editor-in-chief since 2001. His works show individual exhibitions, among others: Scrap Movies in Zone Contemporary Art in Szczecin (2013) Symphony in CAFA Museum of Art in Beijing (2014), Stones, Kronika Gallery Bytom (2015) and the collective: Oxymoron of normality, Depot, Istanbul, Your city is the battlefield, MSN Warsaw, Romance manifestations, BWA Sokol Nowy Sacz (2014), Between Democracies, Constitution Hill, Johannesburg, Je brûle Paris, Cité Internationale des Arts, Paris, Test Exposer, Biennial of New Media Art WRO, Wroclaw, Children of Satan, National Museum, Cracow (2015). He lives and works in Poznan.

Exhibition Erasure is a project inspired by the found object, a book of Agatha Christie's "Murder will be" withdrawn from libraries for the blind because of the legibility of the characters as a result of long-term use. It was created thanks to a new book seized characters, which provoked the creation of another book and actions recorded on VHS tape. The process of video playback on a VHS tape as well as texts written in Braille system are slowly destroyed during playback, paradoxically, therefore, any act of disclosing the content connects with its blurring.