Galeria AT

 

PIOTR WOŁYŃSKI

Ziarna rzeczy / Grains of things

20.11 - 01.12.2017

 

Piotr Wołyński (ur. 1959 r.  w Poznaniu); artysta wizualny, od końca lat 70. zajmuje się fotografią w obszarze sztuki. Profesor zwyczajny, wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce oraz inicjuje i organizuje wystawy i inne przedsięwzięcia artystyczne. Jest od 1985 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu; początkowo jako asystent w pracowni prof. Stefana Wojneckiego, od lat dziewięćdziesiątych prowadzi własną pracownię. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych. Ważniejsze wystawy indywidualne: Fotografie, Galeria FF, Łódź, 1992; Przejrzystość, Galeria FF, Łódź, 1994; Apotropeje, BWA Wrocław, 2003; Ausgewählte Fotographien, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Niemcy), 2005; Formy i mimoformy, Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 2008; W cztery oczy, Galeria PF, Poznań, 2009, Jak podłączysz…, Galeria Rotunda, Poznań, 2011; Oddalenie (prace z lat 2009 – 2012), Galeria FF, Łódź, 2012; Oddalenie, galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013; Autorytety, Galeria BWA, Gorzów Wlkp., 2015.

Piotr Wołyński (born 1959 in Poznan); visual artist, since the late 1970s, has been dealing with photography in the field of art. Professor, lecturer at the University of Art in Poznan. He studied philosophy and cultural studies at the University A. Mickiewicz in Poznan. In addition to his artistic activities, he writes lyrics about art and initiates and organizes exhibitions and other artistic ventures. He has been associated with the Academy of Fine Arts in Poznan since 1985. He was author of several individual exhibitions and a participant of several dozen collective. Most important individual exhibitions: Photographs, FF Gallery, Lodz, 1992; Transparency, FF Gallery, Lodz, 1994; Apotropeje, BWA Wroclaw, 2003; Ausgewählte Fotographien, Kunst- und Kulturzentrum, Monschau (Germany), 2005; Forms and forms, Stanislaw Staszic Museum, Pila, 2008; Fourth Eye, PF Gallery, Poznan, 2009, How to connect ..., Rotunda Gallery, Poznan, 2011; Rejection (works from 2009 - 2012), FF Gallery, Lodz, 2012; Rejection, gallery Municipal Arsenal, Poznan, 2013; Authors, BWA Gallery, Gorzow Wlkp., 2015.

Wystawa Piotra Wołyńskiego, prezentowana w Galerii AT, powstała w wyniku nieustającej fascynacji motywami odbicia i cienia, powstającymi w procesie reprezentowania. To one, zdaniem autora, stanowią o specyfice formy i statusie obrazów. Szczególna rola przypada w tym procesie obrazom optycznym, źródłom odbić i cieni w przedstawieniu. Są one dziś dysponentami wiarygodności przedstawień w ciągle zmieniającym się, cyfrowym uniwersum. Wystawa jest zbiorem obrazów (powstałych na bazie innych, powszechnie znanych przedstawień fotograficznych) i przedmiotów (elementów warsztatu fotografa), które zostają poddane rekonfiguracji w celu wydobycia nadrzędnej roli odbić i cieni w obrazowaniu. Autor poszukuje ich wspólnego pola, tytułowego ziarna rzeczy. To zgodnie z nim kształtuje się nasze wyobrażenie o świecie pozaobrazowym. Każde przedstawienie przygotowane jest dziś na serię przekształceń, i niemal każde takim przekształceniom podlega. Przedstawienia są dziś rzeczami, a to, co obrazowe, kryje się głęboko w ich wnętrzu. W odbiciu i w cieniu widać wyraźniej.