Galeria AT

 

RAFAŁ GÓRCZYŃSKI

Błąd / Error

07 - 18.12.2015

 
Rafał Górczyński (ur. 1980 r. w Szamotułach); w latach 2000-2005 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP). W 2004 roku był na stypendium w Fachhochschule Hannover Design und Medien EXPO Plaza. Dyplom w pracowni prof. Zdzisława Łosińskiego z zakresu Architektury Wnętrz. Aneks do dyplomu w pracowni prof. Sławomira Brzoski z zakresu rzeźby. Obecnie pracuje jako as. w IX Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w UAP. W sztuce zajmuje się przede wszystkim instalacją, rzeźbą. Prace wystawiał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Tajlandii, Litwie. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
 
Rafał Górczyński (b. 1980); education: Academy of Fine Arts in Poznan Faculty of Architecture and Design (2000-2005). The art of sculpture and architecture interrupts until the end of the study. In 2005, begins work as an Assistant at the Sculpture and Perfoming Arts Department of Space Activity with Prof. Slawomir Brzoska. He works the fields of  installation, video art and space design. He is the curator of many exhibitions and also design exhibition and scenography. His artworks presented at many solo and group exhibitions in Poland, Germany, Thailand, Lithuania. He live and work in Poznan.
 
 
„Błąd“  -  wieloelementowa instalacja, przedstawiająca prawidłowe porażki.
Słowo błąd, w obiegu powszechnym oznacza niezgodne lub niewłaściwe działanie z powszechnie ustalonymi zasadami, co doprowadza do złych skutków.
Co decyduje o błędzie? Czy człowiek określając normy i zasady?
A co z „błędem“ w naturze?
Obecnie szukamy doskonałości.
Mamy czas tzw. kultury zerowego błędu, bez wad, której trudno jest zaakceptować odchylenia od normy. Człowiek stworzył cały szereg błędów, które w naszej hierarchii mają zadanie porządkować codzienność.
Czy jednak doskonałość to brak wad, czy raczej błąd może przyczynić się do doskonałości.
Praca przedstawia różne doświadczenia sensoryczne; to do odbiorcy należy ocena, czy błąd staje się tutaj wadą, czy buduje nową jakość, odrealniając oczywistość.
 
"Error" - a multi-element installation, presenting correct failures. The word error, in common circulation, means inconsistent or inappropriate action with generally established principles, which leads to bad consequences. What determines the error? Is man defining norms and rules? What about "error" in nature? We are currently looking for perfection. We have the so-called time a zero-error, no-fault culture that finds it difficult to accept deviations from the norm. Man has created a whole range of errors that, in our hierarchy, have the task of ordering everyday life. But is perfection the absence of flaws, or can error contribute to perfection? The work presents various sensory experiences; It is up to the recipient to assess whether the error becomes a defect or whether it creates a new quality, making the obvious unreal.