Galeria AT

Paweł Polus (ur. 1979 r. w Wągrowcu); w latach 1999 - 2004 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki Warsztatowej. Dyplom w zakresie rysunku i grafiki (pod kierunkiem prof. J. Kozłowskiego i prof. T. Jackowskiego) uzyskał w 2004 roku. Obecnie jest asystentem w Pracowni Rysunku w ASP w Poznaniu. Prace artystyczne prezentował m.in. w Galerii PWW, Zielona Góra, Galerii Naprzeciw Poznań, w Instytucie Polskim, Seoul, Korea, Galerie Emerson, Berlin, Galerii Oko/Ucho, Poznań, Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach, Niemcy, Haus am Luetzowplatz, Berlin, Galerii Aneks, Poznań. Mieszka i pracuje w Poznaniu. 

PAWEŁ POLUS

hossa,bessa

15 - 26.03.2010

 

 
 
Hossa-bessa
Praca, którą zrealizuję w galerii AT będzię się odnosiła do prostego sformuowania : jeśli coś zyskujemy, to zapewne coś tracimy i vice versa.
Można tę wypowiedź wprost odnieść do równowagi w przyrodzie. Ale chciałbym też podkreślić rolę przypadku, który potrafi całkiem niespodziewnie nadać uczucie harmonii. Praca będzie dotyczyć zarówno rzeczy istotnych, jak i błahych, ironii i powagi, rzeczy własnych (osobistych) i obcych (cudzych, publicznych), przedmiotów i ludzi.
Realizacja będzie zbudowana symetrycznie, w której wykorzystam elementy (przedmioty) wykonane z aluminium. Aluminium jest materiałem (metalem, substancją) bardzo współczesnym, ale chciałem też podkreślić jego neutralność. Jest materiałem: ani drogim, ani tanim, albo w zależności od zastosowania: jest materiałem ekskluzywnym, bądź pospolitym. Jednym słowem,  mam nadzieję, że wykorzystanie aluminium spełni rolę "poziomicy" pomiędzy dualizmem zjawiska: "coś za coś", które postaram się ujarzmić. (Paweł Polus)
 
 
The work I will do at AT gallery will refer to a simple formulation: if we gain something, we probably lose something, and vice versa. This statement can be directly related to balance in nature. But I would also like to emphasize the role of chance, which can quite unexpectedly give a feeling of harmony. The work will concern both essential and trivial things, irony and seriousness, things that are own (personal) and foreign (other people's, public), objects and people.
Project will be constructed symmetrically, in which I will use elements (objects) made of aluminum. Aluminum is a very modern material (metal, substance), but I also wanted to emphasize its neutrality. It is a material: neither expensive nor cheap, or depending on application: it is an exclusive or common material. In a word, I hope that the use of aluminum will play the role of a "spirit level" between the duality of  "something for something" phenomenon, which I will try to tame. (Paweł Polus)